Általános szerződési feltételek

 1. Bevezető rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) tartalmazza DAMAREX Kft.  (a továbbiakban: “Szolgáltató”) www.curvysoul.hu weboldalon (a továbbiakban: “Honlap”) közzétett termékek és szolgáltatások (a továbbiakban együtt: “Termékek”)  vonatkozásában, a Honlapra belépő regisztrált vásárló (a továbbiakban: “Vásárló”) által történő vásárlásra és szerződéskötésre, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszony tartalmára vonatkozó feltételeket.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető, valamint a Szolgáltató által nyújtott egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma egymástól eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Vásárló a Honlap használatával és az adásvételi szerződés megkötésére irányuló ajánlat megtételével tudomásul veszi és kifejzetten elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban, a hasonló jellegű szerződés alanyai (pl. egyéb szolgáltató, üzemeltető, vásárló) által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás és gyakorlat.

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között külön írásbeli szerződés nem jön létre, jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető, valamint a Szolgáltató által elérhetővé tett tájékoztatók, valamint egyéb információk Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják. Külön szerződés létrejötte esetén a szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései irányadók.

A szerződés nyelve magyar.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Vásárló a Szolgáltató részére történő ajánlattétellel tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

 

 1. Szolgáltató adatai
Vállalkozó
DAMAREX Kft.
Székhely:
3626 Hangony, Petőfi Sándor út 5.
Telefon:
+36 20 328 6639
E-mail:
hello@curvysoul.hu
Adószám:
32140466-2-05
Tevékenységet engedélyező hatóság neve és az engedély száma:
Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal
3626, Hangony, Rákóczi Ferenc út 130.
Bankszámlaszám:
10918001-00000120-39080009
Tárhely szolgáltató:
Sybell Kft., székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206.

 

 1. A honlapon folytatott tevékenység

A Honlapon keresztül Szolgáltató saját tulajdonát képező termékek értékesítését és harmadik személy tulajdonát képező termékek kiskereskedelmi értékesítésének közvetítését (ideértve a bizományosi értékesítést is) végzi, valamint csomagküldő, internetes kereskedelmet folytat.

Szolgáltató kijelenti és biztosítja, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket a vele jogviszonyban álló harmadik fél elfogadta és tudomásul vette, továbbá a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól történő bármely eltérés kizárólag Vásárló javára és előnyére lehetséges.

 1. Felhasználási feltételek

4.1 Felelősség

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, e szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Ha Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

4.2 ÁSZF Vásárló általi megsértésének következményei

Szolgáltató egyéb jogainak korlátozása nélkül, amennyiben Vásárló megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, úgy Szolgáltató vele szemben jogosult figyelmeztetést küldeni Vásárló részére, a továbbiakban történő szerződéskötés lehetőségét kizárni, valamint jogi eljárást indítani.

4.3 Engedményezés és jogátruházás

Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait illetve követeléseit másra átruházni. Vásárló a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogásokra, illetve beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek.

Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül Vásárló nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak illetve követeléseinek átruházására.

4.4 Szerzői jogok

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon általa közzétett valamint megjelenített valamennyi terméknek.

A Honlapon árult termékek megjelenítésének fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása csak magáncélú felhasználás céljából vagy Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő és Szolgáltató által megjelenített bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Szolgáltató fenntartja minden kizárólagos jogát szolgáltatásának minden elemére. Tilos minden olyan tevékenység, amely Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre Szolgáltató külön írásbeli engedélyt ad.

Külön írásbeli megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Amennyiben a jelen szerződés hatálya alatt engedélyezett felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy változnak meg, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, úgy a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

 1. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés

5.1.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. Vásárló a Honlapon keresztül kezdheti meg a vásárlást.

A megvásárolni kívánt termék alatt szereplő “Méret kiválasztása” mezőre történő kattintással lehetősége van Vásárlónak a méret kiválasztására, amelyet követően lehetősége van a terméknek a kosárba történő elhelyezésére a “Kosárba teszem” mezőre történő kattintással.

A megvásárolni kívánt termékek kiválasztása után Vásárló a “Kosár” gombra történő kattintással nyithatja meg megvásárlásra kijelölt termékek listáját. Ezen menüpontban a Vásárló tájékozódhat a Vételár pontos összegéről. A “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva adhatja meg a Vásárló a következő számlázási adatokat:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cégnév (nem kötelező)
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca, házszám
 • Telefonszám
 • E-mail cím

Amennyiben a Vásárló a számlázási adatok közt rögzített címtől eltérő szállítási címet kíván megadni, annak rögzítésére is jelen menüpontban van lehetősége.

A szükséges adatok megadását követően Vásárló tájékozódhat a teljes Vételár pontos összegéről, kiválaszthatja a fizetési módot, ezt követően tanúsítania kell, hogy a jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és annak tudatában kívánja megkötni a Szolgáltatóval a szerződést, majd a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a vételi ajánlatát.

Az érvényes ajánlattételhez szükséges a kívánt termék pontos, félreérthetetlen megjelölése, a vételár, a kívánt mennyiség és szállítási cím, szállítási fizetési mód (amelynek feltételeit jelen ÁSZF 5.4. és 5.6. pontjai tartalmaznak) megjelölése szükséges.

5.1.2. Amennyiben a Honlapon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja Szolgáltató Vevőt az új adatokról. Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi elállási jog csak a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vásárlókat (a továbbiakban: Fogyasztó) illeti meg.

5.1.3. Amennyiben Szolgáltató és Vásárló a vásárlás lényeges kérdéseiben vagy bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben (például: termék, termék mennyisége, ár) megegyezés született, Szolgáltató összegzi a rendelés adatait, azt, valamint a fizetendő végösszeget Vásárló tudomására hozza, visszaigazoló üzenet formájában. A felek között ezzel az adásvételi szerződés létrejön.

5.1.4. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló üzenet alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, az elállási jogról és a garanciáról szóló (vagy külön garancialevél, vagy a számla hátoldalán található jótállás) tájékoztatót a csomag tartalmazza. Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, 8-18 óra közötti időszakban.

Adatbeviteli hibák javítása: Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt és azt követően a Szolgáltató általi teljesítés megkezdését megelőzően, minden esetben javíthatja az általa, Szolgáltatóval megosztott adatokat. Ennek módja a probléma jelzése a Szolgáltató részére küldött elektronikus üzenet.

5.1.5. Amennyiben a visszaigazolás Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő Szolgáltatóhoz, illetve Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló a fiókjával kapcsolatos bármely okból miatt nem tud üzenetet fogadni, továbbá ha tűzfal, víruskereső vagy spam szűrő alkalmazás blokkolja az üzenetet.

5.1.6. Az előzőek szerint létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

5.1.7. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben, azaz munkanapokon 8 és 18 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

5.1.8. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 5 munkanap.

Az adásvételi szerződés alapján Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, Vásárló a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Vásárló) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

5.1.9. Szolgáltató késedelme esetén Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha:
–  Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta, vagy

– a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

5.1.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

5.2 Termékek ára

5.2.1 Eltérő írásbeli tájékoztatás, rendelkezés hiányában a Honlapon megjelenített termékek vételára bruttó vételár, az általános forgalmi adót és egyéb közterheket tartalmazza.

A termék vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

Amennyiben a megrendelés és a visszaigazolás eltérően nem rendelkezik, a termék ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre, és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló üzenet alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben Vásárló olyan szállítási módot választott, amelyért Szolgáltató díjat számít fel.

Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár.

5.2.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

5.2.3. Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a fogyasztó elállhat vásárlási szándékától.

5.2.4. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Ptk. alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés visszamenőleg is semmis szerződésnek tekintendő a rendelési folyamat valamennyi fázisában.

5.3 Regisztráció

A Honlap, a Vásárló által megadott szállítási adatait megjegyzi cookie-k formájában, így a Vásárló a megrendelés leadásával automatikusan regisztrálttá válik az általa a megadott adatokkal a Honlap rendszerében. Jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Honlapon tárolásra kerüljenek, ahhoz azonban csak ő és a Honlap üzemeltetője, a Szolgáltató férhet hozzá.

Az első sikeres vásárlást követően Vásárló egy automatikusan generált jelszóval kerül regisztrációra, amelyről e-mailben tájékoztatja a Szolgáltató. Amennyiben Vásárló kívánja, lehetősége van az automatikusan generált jelszó módosítására, ily módon utóbb könnyebben hozzáférhetővé teheti a regisztrált vásárlói fiókját.

Vásárló a regisztrált fiókjába történő bejelentkezést követően hozzáférhet az általa megadott adataihoz, azokat bármikor módosíthatja, valamint hozzáférhet korábbi megrendeléseihez, azok főbb tulajdonságairól tájékozódhat.

5.4 Fizetés

A fizetés a Vásárló által igényelt, előre fizetett MasterCard vagy VISA típusú elektronikus kártyával lehetséges, valamint banki átutalás útján.

5.5 Számla

Szolgáltató a megrendelt termékekről Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a vásárlási folyamat során megadott e-mail címre díjbekérőt, a pénzügyi teljesítést (banki átutalás, utánvétel teljesítése) követően pedig számlát küld.

5.6 Termékek kiszállítása

5.6.1 Kiszállítás

A termékek átvétele futárszolgálat igénybevételével történik.

A kézbesítő futárszolgálat személyéről a Vásárló a megrendelés elküldését megelőzően tájékozódhat.

A jelen ÁSZF által szabályozott szerződéses jogviszonyok körében felmerülő kiszállítással kapcsolatos rendelkezésekre az érintett futárszolgálat általános szerződési feltételei az irányadóak. A megrendelés elküldésével Vásárló a kiszállítás vonatkozásában a futárszolgálat általános szerződési feltételeit is kifejezetten elfogadja.

A futárszolgálat általános szerződési feltételeinek esetlegesen érvénytelenségéből vagy egyéb okból eredő vagyoni és nem vagyoni károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja, különös tekintettel arra, hogy a futárszolgálat általános szerződési feltételeinek tartalmának alakítására nincs behatása.

Ha Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, akkor a futártól ne vegye át a terméket és küldje vissza. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

5.6.2.Szállítási költségek:

A szállítási díj magyarországi házhoz szállítási cím esetén GLS esetén: bruttó 1990.- (ezerkilencszázkilencven) forint, GLS csomagpont esetén esetén: bruttó 1590 .- (ezerötszázkilencven)
Külföldi szállítási cím esetén a szállítási költségben Szolgáltató és Vevő egyedi megállapodásban rendelkeznek.

A fenti költségek tájékoztató jellegűek, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az eseti szállítási költségeket az előzőektől eltérően állapítsa meg különösen a közreműködő szállító aktuális költségeinek alakulásától függően. A megrendelt termék konkrét szállítási költségéről Szolgáltató a megrendelés ismeretében, annak elfogadásakor részletes tájékoztatást ad.

5.6.3 Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának várható határideje 3-5 munkanap.

Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 • Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 • a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
 1. Szavatosság, jótállás és elállás

6.1.Hibás teljesítés

Szolgáltató, mint kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

6.2.Kellékszavatosság

Vásárló Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével Vásárlónak okozott érdeksérelmet. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Szolgáltató költségére Vasárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat, amennyiben a vásárló fogyasztónak minősül. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni Szolgáltatóval. Ugyanakkor Vásárló a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Vásárló Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.3.Termékszavatosság

A termék hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, tehát pénz visszatérítésére árleszállításra és elállásra nincs mód, tekintettel azon tényre, hogy a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződéses jogviszony.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (illetve a forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (illetve a forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Vásárló.

6.4. Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Szolgáltató jótállásra köteles, ha Vásárló fogyasztónak minősül, valamint ha a fogyasztói szerződés Magyarország területén köttetett meg.    

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, helytelen tárolásból, rongálásból, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, elemi kárból, természeti csapásból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

Jótállási igény alapján Fogyasztó – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével Fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Ha Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

6.5. Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult lenne a fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Nem illeti meg az elállási jog a fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat kézbesítését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított legkésőbb 14 napon belül visszaküldeni.

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi a termék(eke)t.

Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha Szolgáltató vállalta e költség viselését.

Szolgáltató nem köteles Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés, vagy ha az kipróbálást meghaladó használatba vétel miatt következett be.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (postai úton vagy e-mailben). Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját kell figyelembe venni, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzést. Postai úton történő jelzés esetén csak ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése Fogyasztót terheli!

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet elérhető:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1400045.kor

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve elérhető:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

Az elállási jog csak a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő Vásárlókat illeti meg.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

6.5.1 Elállási jog gyakorlásának a menete

Amennyiben Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, üzeneten keresztül történő értesítés esetén az üzenet küldésének idejét kell figyelembe venni.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül).

Szolgáltató azonban nem köteles Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet Fogyasztó az elállási joggal.

 1. A digitális adattartalom működése, Műszaki védelmi intézkedések, Hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja http protokollon keresztül történik. A Honlapon keresztül történő kommunikáció nem titkosított, kivéve a személyes adatokat igénylő oldalakat, amely https protokollal van ellátva. A honlap rendelkezik SSL tanúsítvánnyal.

A Honlap a Sybell Kft. szerverein fut.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a termékkel vagy Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 2. pontban feltüntetett elérhetőségeken, írásban (postai úton vagy e-mail-en) terjesztheti elő.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben írásban megválaszolja, az érdemi intézkedés a postai úton megküldött válasz esetén a jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja Vásárlót.

8.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a testület eljárását, illetve fordulhat Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 • Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése (a Testület elérhetőségéért lásd a 8.2.1. pontot)
 • Bírósági eljárás kezdeményezése a polgári jog szabályai szerint.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztónak be kell regisztrálnia, kitölteni egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldeni a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

8.2.1. Békéltető Testületek elérhetősége: 

weboldal: http://www.bekeltetes.hu

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testület

Megnevezés: Budapesti Békéltető Testület

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest pf.: 10.

Telefonszáma: +36-1-488-2131

Fax száma:  +36-1-488-2186

E-mail cím:  onlinevita@bkik.hu

 1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlóknak a Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlapon történő első leadott rendelés alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 1. Az általános szerződési feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a Vásárló eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. november 20.