Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2022.11.20.

Adatkezelő

Név: DAMAREX Kft.

Székhely: 3626 Hangony, Petőfi Sándor út 5.

Levelezési cím: 1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. B004.

E-mail: hello@curvysoul.hu

Telefonszám: +36 20 328 6639

Weboldal/Webáruház: https://www.curvysoul.hu

Tárhelyszolgáltató

Név: Sybell Informatika Kft.

Levelezési cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.

E-mail cím: info@sybell.hu

Telefonszám: +36 1 707 6726

  1. Általános rendelkezések

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan elérhető logikai, fizikai és adminisztratív biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát szavatolja. A Weboldal használata önkéntes alapú. Jelen tájékoztató fogalmi készlete megegyezik a vonatkozó jogszabályokéval.

A Webáruházban a személyes adatokat az Adatkezelő dolgozza fel, az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, 2016. április 27-i keltezésű, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az 95/46/EK számú irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletnek megfelelően (a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) – a továbbiakban: „GDPR” vagy „GDPR rendelet”. A GDPR rendelet (a „Rendelet”) hivatalos szövege magyar nyelven: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

  1. Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A kezelt személyes adatok köre: vásárló neve, e-mail címe, telefonszáma, szállítási címe, ill. az érintetett által megadott egyéb információk.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az érintettek között, valamint a vásárlás jogszerű és szakszerű lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, ill. az adatkezelés céljának elérésig. A kiállított számlákat az a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

  1. Az érintett jogai

Az adatok hordozhatóságához, helyesbítéséhez, korlátozásához vagy törléséhez való jog – az érintett személy jogosult arra, hogy hozzáféréssel rendelkezzen a saját személyes adataihoz, azok helyesbítéséhez, törléséhez („elfelejtéshez való jog”), kezelésük korlátozásához, vagy a kezelés tiltásához, illetve jogosult adatai hordozhatóságához. Az Adatkezelő ebben az esetben nem kezelheti az érintett személyes adatait, ha csak nem bizonyítja, hogy azok kezelése jogilag megalapozott, mely jogalap elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel és szabadságjogaival szemben. A fent említett jogosultságok érvényesítésének részletes feltételeit a GDPR rendelet 15-21. cikkelyei tárgyalják.

Hozzájárulás visszavonásához való jog, bármikor– az érintett személy jogosult arra, hogy az Adatkezelő által feldolgozott adatok kapcsán adott hozzájárulását (GDPR rendelet 6. cikkely 1. bekezédése a) alpontja vagy 9. cikkely 2. bekezdése a) alpontja) bármikor visszavonja, mely visszavonás hatálya nem terjed ki annak kinyilvánítása előtt feldolgozott adatokra. A hozzájárulás visszavonásának a joga azokra az adatokra terjed ki, amit az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezel.

A Felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásához való jog – az érintett személy jogosult arra, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be a GDPR rendeletben meghatározott módon és eljárás keretében, illetve az adott ország hatályos jogszabályai szerint. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Tiltakozáshoz való jog – az érintett személy jogosult arra, hogy személyes adatai kezelése ellen bármikor tiltakozzon, különös tekintettel a rendelet 6. cikkely 1. bekezdése e) alpontja alapján (közérdekű feladat vagy közérdek) vagy f) alpontja alapján (az Adatkezelő jogilag megalapozott érdeke), ezen belül profilalkotás esetében – külön jogszabályok alapján. Az Adatkezelő ebben az esetben nem dolgozhatja fel az érintett személyes adatait. Az Adatkezelő ebben az esetben nem dolgozhatja fel az érintett személyes adatait, ha csak nem bizonyítja, hogy azok kezelése jogilag megalapozott, mely jogalap elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel és szabadságjogaival szemben.

A direkt marketing elleni tiltakozáshoz való jog – amennyiben a személyes adatok direkt marketing céljából kerülnek kezelésre, az érintett személy jogosult arra, hogy bármikor megtiltsa adatainak direkt marketing célú felhasználását, beleértve a profilalkotás esetét is.

  1. Sütik (cookies) és az adatok elemzése a webáruházban

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használhat. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

  1. Webáruházzal és a szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységek

5.1. Áruszállítással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységek

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-29/88 66 70

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

5.2. Hírlevélküldéssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységek

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Mailchimp, Rocket Science Group LLC

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +1 (800) 315-5939

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél küldéséhez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

5.3. Fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységek

Az adatfeldolgozó megnevezése: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 3666 611

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@simple.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját elévülési időn belül kezeli.

Tudomásul veszem, hogy a DAMAREX Kft.  (3626 Hangony, Petőfi Sándor út 5.) adatkezelő által a(z) curvysoul.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, telefonszám, email cím, számlázási adatok, szállítási adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

5.4. Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységek

Az adatfeldolgozó megnevezése: Kontír Lak Bt

Az adatfeldolgozó székhelye: 212 Csévharaszt, Kossuth Lajos utca 87.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +3620/4301350

Az adatfeldolgozó e-mail címe: kontirlak@outlook.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlaviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

5.5. Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenységek

Az adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 30 35 44 789

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

  1. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat.